Undervisning

Innovativ pædagogik og undervisning

 

Hvorfor arbejde pædagogisk med innovation? Vi vil, at vores elever skal rustes til at gå en foranderlig og uforudsigelig fremtid i møde. En verden hvor det bliver afgørende at kunne håndtere usikkerhed og udfordringer, identificere problemer og udvikle ideer. Samtidig er det vigtigt at kunne i gangsætte handlinger i forhold til at løse disse problemer, alene og i samarbejde med andre. Vi vil samtidig skabe undervisning og læring, hvor eleverne dannes til at kunne foretage ansvarlige og etiske valg samt til at være deltagende og demokratiske borgere. For at komme tættere på at nå dette mål, er vi overbevist om, at eleverne må udvikle innovative kompetencer. Vi arbejder ud fra, at innovativ pædagogik og undervisning kan være med til at skabe og sætte rammerne for de læreprocesser, der er med til at udvikle disse kompetencer hos eleverne. For at eleverne kan udvikle innovationskompetence, kan man arbejde med forskellige overordnede kategorier i innovationskompetencen:

 

 • Nysgerrighed
 • Samarbejde
 • Kreativitet
 • Handlekraft
 • Tro på egen formåen
 • Omverdensforståelse

 

Disse kategorier skal ses som overordnede mål for innovationsundervisningen. Alle mål kan og skal dog ikke indgå i samme lektion eller forløb, men kan indtænkes i større eller mindre grad i undervisning og forløb. Innovativ pædagogik handler altså om at skabe og opbygge miljøer i undervisningen, hvor der opfordres til, at ideer udvikles og tages i brug. Trygge læringsmiljøer hvor det er tilladt at tænke anderledes og lave fejl, og hvor der er plads til sjov, leg og fællesskab. Samtidig er det vigtigt, at vi skaber muligheder for at inddrage omgivelserne (og omverdenen i det hele taget) og skabe en forbindelse til det, der læres i skolen med virkeligheden udenfor. På samme måde er det helt essentielt, at elever udvikler selvværd og tro på, at de kan gøre en forskel i den verden, de lever i.

 

Hvordan kan innovation indgå i skolen?

 

På læringsportalen EMU.dk beskrives, hvordan man kan tænke innovationsundervisningens tilrettelæggelse og indhold: Innovation og entreprenørskab kan indgå i skolen på mange måder. Der er dog overordnet to tilgange, som bør supplere hinanden:

 

1. Innovation og entreprenørskab som del af skolens fag

 

Kompetencer og læringsmål inden for emnet kan integreres i skolens fag, hvor de (fem) dimensioner kan vægtes og medtænkes i planlægningen af den daglige undervisning og i skolens øvrige aktiviteter. Målet er at opøve og træne de særskilte kompetencer i de fire dimensioner i et samspil med den faglige og sociale udvikling.

 

2. Innovation og entreprenørskab som procesorienterede forløb

 

Innovation og entreprenørskab kan indgå som længerevarende undervisningsforløb på alle klassetrin, hvor eleverne arbejder med værdiskabelse på baggrund af faglig eller tværfaglig viden. Målet er, at eleverne kontinuerligt udvikler erfaringer med at indgå i værdiskabende aktiviteter. Undervisningsforløbene kan tage udgangspunkt i skolens fag, men kan også være særlige tværfaglige, emne- eller projektorienterede forløb. (EMU.dk)

 

På Mellervangskolen arbejder vi ud fra begge tilgange. Gennem forskelligartede større eller mindre projekter arbejder vi både med begreberne i fag-undervisningen og i tværfaglige projektforløb, hvor eleverne gruppevis arbejder problemorienteret.

 

Kreativitet

Kreativitet kan defineres på mange måder, men der er dog bred enighed blandt forskere og praktikere om, at for at noget er kreativt, skal det både være nyt/originalt og brugbart/værdifuldt. Mere uddybet kan man sige, at: ”Kreativitet forstås som evnen til både at se og skabe ideer og muligheder. Det er ligeledes evnen til at kombinere viden, erfaringer og personlige ressourcer fra forskellige områder på nye måder. Kreativitet er også evnen til at skabe og revidere personlige forestillinger, eksperimentere og improvisere for at løse problemer og udfordringer” (EMU.dk) Det er altså ikke kun produkter, der er tale om, men også nye måder at gøre tingene på.

 

Innovation

Innovation er forsimplet sagt implementeringen af kreativitet. Det er, når vi tager den gode ide i brug, hvad enten det er et nyt produkt, eller om det er en ny og forbedret måde at gøre tingene på. Vi kan altså godt være kreative, uden at vi er innovative. Men vi kan ikke være innovative uden at være kreative. Kreativitet kan dermed siges at være den evige kilde til innovation.

 

Entreprenørskab

Entreprenørskab forbindes ofte med økonomi og virksomhedsopstart. Der er dog de senere år kommet mere fokus på at forstå begrebet bredere som pædagogisk entreprenørskab, hvor det i højere grad handler om udviklingen af elevernes livskompetence samt deres evner til at se muligheder og handle i eget liv. Fonden For Entreprenørskab – Young Enterprise definerer, i tråd hermed, entreprenørskab:

 

”Entreprenørskab er, når der handles på muligheder og gode ideer, og når disse bliver omsat til værdi for andre. Den værdi kan være af økonomisk, kulturel eller social art.”

 

Dette betyder, at eleverne i højere grad end tidligere, skal arbejde med værdiskabelse i forhold til muligheder i omverdenen, og hvordan de konkret kan handle på disse ideer og muligheder. Samtidig beskrives der på EMU.dk, at entreprenørskabsundervisning handler om:

 

 • At give den enkelte mulighed for og redskaber til at forme sit eget liv
 • At uddanne engagerede og ansvarstagende medborgere
 • At udvikle viden og ambitioner om at etablere virksomheder og arbejdspladser
 • At øge kreativitet og innovation i eksisterende organisationer
 • At skabe vækst, udvikling og velfærd (EMU.dk)

 

Hvad kræver det at være kreativ og innovativ?

 

Kreativitetsforskeren Teresa Amabile beskriver, at der overordnet set er tre elementer, der skal være i spil, for at der opstår kreativitet (model til højre);

 

 • Viden/ekspertise

Som oftest kræver det en hvis mængde viden og ekspertise for at kunne være kreativ. Man skal vide noget inden for det område man ønsker at ændre. Dermed spiller faglighed en vigtig rolle. Vi skal lære at være nytænkende, men vi har brug for fagligheden til at være nytænkende i.

 

 • Kreativ tænkning

Det er vigtigt at have strategier for, hvordan man tænker kreativt; at man har nogle teknikker og processer, der fordrer kreativitet. Samtidig er det vigtigt, at man udvikler evnerne til at indgå i usikre situationer, hvor det ikke vides, hvad der kommer til at ske.

 

 • Motivation

Motivation er et af de vigtigste elementer. Hvis vi er indre motiverede, det vil sige, at vi gør noget, fordi vi synes, at det giver mening for os og ikke fordi, vi får at vide, at vi skal, så er der større chance for, at vi er kreative.

 

”Den bedste måde at hjælpe nogen til, at udvikle deres kreative potentiale, er ved at give dem muligheden for, at gøre noget de elsker” (Amabile)

 

Det er dermed også afgørende, at vi formår at skabe et læringsmiljø, der fremmer og giver mulighed for at sætte disse elementer i spil.

 

 

Redskaber til hvordan?

 

Vi har valgt, at FIRE – modellen (Rohde og Olsen: "Innovative elever - undervisning i fire faser") skal fungere som grundbog for innovativ didaktik på Mellervangskolen. Alle lærere og pædagoger på skolen har fået en udgave af bogen. Baggrunden for dette er, at hele det pædagogiske personale kan få et fælles grundlag for at arbejde med kreative, innovative og entreprenante læreprocesser.

 

FIRE-modellen

 

FIRE modellen er en didaktisk metode med konkrete forslag til, hvordan innovative kompetencer kan udvikles hos eleverne på tværs af alle fag. Målet med modellen er, at der skabes en undervisning, som sætter eleverne i stand til at opfinde og udvikle nye ideer og sætte dem i værk, så de skaber værdi for andre. Modellen er bygget op over fire følgende faser:

 

 

 

 

 

 

 

 

Forståelse Idéudvikling Realisering Evaluering

 

Gennem arbejdet med faserne kan eleverne lære at:

 

 • Arbejde med fakta og forståelser (overveje egen forudforståelse og handle på egne observationer)
 • Arbejde med ideer (genere mange ideer og udvælge de bedste)
 • Indgå i autentisk afprøvning (bygge prototyper og aflevere dem til en bruger)
 • Udføre evaluering (reflektere individuelt og formidle ny viden til andre)

 

 

Vi ser, at FIRE-modellen giver elever mulighed for at indgå i problembaseret læring med et større fokus på kreativitet. I bogen er der ekstra fokus på praktiske, konkrete aktiviteter, visuel læring og handling, og ideelt inddrages udfordringer og problemstillinger fra den virkelige verden, og i samme forbindelse også brugere udenfor skolen.

 

Man kan læse mere om innovative elever her

For mere inspiration findes et uddrag af bogen her

 

 

Det skæve rum

 

Fritænkning kræver stram styring. Det er mantraet bag vores alternative klasselokale, Det Skæve Rum, på Mellervangskolen. Her bringes undervisnin­gen hver dag tættere på virkeligheden gennem arbejde med problemstillinger fra lokalområdet og faglige ’camp’-dage. I det særligt indrettede skæve faglokale udstyres eleverne med gummibånd, der signalerer elevernes roller i arbejdet fra gang til gang. Formålet med armbåndene er at bryde de sociale hierarkier, der ofte findes i klasser og grupper. I Det skæve rum har hver person en farve med en tilhørende funktion, fx sekretær, idéindhenter osv.

I Det Skæve Rum er det er forbudt at sige nej, men tilladt at sige "ja og?", for det er kreativiteten, der skal i spil. Lærerne oplever mindre spildtid og mere innovative og modige elever.

 

Innovation, kreativitet og enteprenørskab fylder mere og mere i samfundet. Det forlyder tilmed at det bliver implementeret i den næste folkeskolereform.

 

Vi er derfor på Mellervangskolen stolte af at være på forkant, med indtænkning af innovation, kreativitet og enteprenørskab i folkeskolen.

 

Læs mere om "Det skæve rum" på bloggen/hjemmesiden - innospot

 

 

 

 

 

Inspiration

 

Mellervangsskolens eget lærings-/ innovationslaboratorie "Det Skæve Rum" http://innospot.skoleblogs.dk/

 

En hjemmeside fyldt med øvelser og konkrete redskaber. Hjemmeside er som udgangspunkt udviklet til gymnasiet, men de fleste øvelser kan sagtens bruges i grundskolen

http://www.innolab-gym.dk/forside

 

http://www.kie-modellen.dk/

 

http://innovationslab.hvidovre.dk/